KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Takas ve Kamulaştırma Faaliyetleri

Kamulaştırma Faaliyetleri
 
 • 2008 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları
 • 2009 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları
 • 2010 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları
 • 2011 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları
 • 2012 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları
 • 2013 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları
 • 2014 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları
 • 2015 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları
 • 2016 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları
 • 2017 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları
 • 2018 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları
 • 2019 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları
 • 2020 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları
 • 2021 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları
 • 2022 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları
 •  
   
  - Takas İşlemlerinin Dayandığı Mevzuat
  - Hazine Taşınmazları İle Trampa Edilebilecek Taşınmazlar
  - Dilekçeye Eklenecek Belgeler
  - Dilekçe Örnekleri
  - Takas İşlemi Süreci
   
   
  Takas İşlemlerinin Dayandığı Mevzuat:
   
  Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazların Hazine taşınmazları ile değiştirilmesine ilişkin Trampa İşlemleri;
   
  • 2863 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının [25.06.2009 tarihli, 5917 sayılı Kanunun 24.maddesiyle değişik] (f) bendi uyarınca,
   
  • Buna ilişkin usul ve esasların belirlendiği, 22.05.2010 gün, 27588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde,
   
  Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımızca yürütülmektedir.
   

  Hazine taşınmazları ile trampa edilebilecek taşınmazlar:
   
  Hazine taşınmazları ile trampaya konu edilebilecek taşınmazlar:
   
  1. Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde olması,
  2. Mülkiyet uyuşmazlığı bulunmaması,
  3. Sit alanlarından I.ve II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanda kalması,
  4. 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilmiş olması veya Bakanlık izniyle gerçekleştirilen kazı alanlarından olması,
  5. Taşınmaz üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet varsa paydaşların veya ortakların hepsi birlikte veya bunlar adına hareket eden vekilleri noterden tasdikli vekâletname ile birlikte başvuruda bulunmuş olması,
  6. Bu yönetmelik kapsamında kalan taşınmazın maliki tapu kütüklerinde sit alanında kaldığına dair şerh dışında başka takyidat ya da şerh bulunmaması,
  7. Sit alanı olduğuna dair tapu kütüğüne şerh konulduktan sonra, miras ve ölüme bağlı tasarruflar dışında sonradan edinilmiş olmaması,
  8. İmar planında yola, oto parka, yeşil sahaya rastlamaması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri kapsamında sorumlu bulundukları veya bakım ve onarım ile görevli oldukları alanlardan olmaması
  9. Aşağıda belirtilen Kanunlar kapsamında belirlenen alanlarda bulunmaması, bu doğrultuda tapu kütüklerinde şerh bulunmaması gerekmektedir:
      - 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun hükümleri gereğince Devletçe dağıtımı yapılan,
      - 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen özel çevre koruma bölgeleri
      - 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında bulunan taşınmazlardan kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında bulunan ve taşınmazın bir kısmının kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalması durumunda ise deniz tarafında kalan,
      - 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında kalan,
      - 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen bölgelerde kalan,
      - 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalıp Milli Savunma Bakanlığınca kamulaştırılması gereken,
      - 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan,
      - 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan ve Bakanlıkça kamulaştırılması gereken,
      - 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında kalması nedeniyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca kamulaştırılması gereken,
      - 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan,
         
  Dilekçeye eklenecek belgeler:
   
   a) Taşınmazın çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği,
   b) 9x12 cm. boyutlarından küçük olmamak üzere taşınmazı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları,
   c) Taşınmazın konumunu gösteren temin edilebilecek ölçekli haritası,
   ç) Üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyeti olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından paydaşlık veya pay oranı ya da ortaklık durumu anlaşılmıyorsa mirasçılık belgesi,
   d) Malikin ve varsa vekilinin yazışma adresleri.
   
  Yanıltıcı belgelerle başvuranların veya trampa önerisinden vazgeçenlerin trampa isteme hakkı kalmaz.
   
  Dilekçe örnekleri;
   
  Malikler taşınmazın Hazine taşınmazları ile değiştirilmesi için Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerine veya Bakanlığa başvuruda bulunurlar.