KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

2015 Yılı Takas Programı

2015 mali yılı içerisinde gerekli şartları sağlayan 28 adet dosya değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun “Kamulaştırma” başlıklı 15. maddesinin (f) fıkrasının ilk cümlesinde yer alan, “…aynı ada içerisindeki bütün parsel maliklerinin başvurusu ve karşılığında önerilen parsellerin tamamının kabulü koşuluyla,…” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 tarihli ve E:2014/50, K:2014/124 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.