KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Koruma Amaçlı İmar Planları

2863 Sayılı Kanun’un 17. Maddesi gereğince sit alanlarında yapılması zorunlu olan koruma amaçlı imar planları; 26.07.2005 tarih ve 25887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik” doğrultusunda idarelerce hazırlanmaktadır.

Ayrıca, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yerel idareleri desteklemek amacıyla; yatırım programları kapsamında,  ilgili idarelerinden plan yapma ve yaptırma yetkisi alınarak da koruma amaçlı imar planları yaptırılmaktadır.

Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasında; anılan Yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca, 21.10.2009 tarih ve 201458 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile uygun bulunan ve söz konusu Yönetmelik doğrultusunda hazırlanarak alt mevzuat olarak yürürlüğe giren “Koruma Amaçlı İmar Planları Teknik Şartnamesi” esas alınmaktadır.