KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

2016 Yılı Takas Programı

2016 mali yılı içerisinde 86 adet dosya Trampa Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun “Kamulaştırma” başlıklı 15. maddesinin (f) fıkrasının ilk cümlesinde yer alan, “…aynı ada içerisindeki bütün parsel maliklerinin başvurusu ve karşılığında önerilen parsellerin tamamının kabulü koşuluyla,…” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 tarihli ve E:2014/50, K:2014/124 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.