KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AB İle İlişkiler

Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalar, değişik başlıklar altında çok yönlü olarak gerçekleştirilmektedir. Bunlar;

1-AB ile İLİŞKİLER:

I-Türkiye Ulusal Programı 2001,2003.
II- Türkiye Ulusal Planı 2006.
III- Türkiye Düzenli İlerleme Raporları (Yıllık)
IV- Ulusal Program İzleme Çizelgeleri (Periyodik)
V- İlerleme Veri Tabanı Formları (Periyodik)
VI- Ulusal Veri Tabanı Formları (Periyodik)
VII- Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler Raporu (Periyodik)
VIII- Bakanlıkta sürdürülen Alt Komite Çalışmaları (Fasıl No.1, Fasıl No.29)
IX-AB Komisyonu Çalışma Grubu ve Alt Komite Çalışmaları(2006)

2-AVRUPA BİRLİĞİ ve AVRUPA KONSEYİ ile EĞİTİM ve PROJELER:
I- Mali Yardımlar ve Hibe Programları
a)İdari İşbirliği Fonu
b)Katılım Öncesi Mali Yardım
II- Grundtvig Programı
III- AK-Avrupa Miras Ağı Projesi (HEREIN)

3-DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ (DGÖ)- Tercihsiz Menşe Kuralları Teknik Komitesi (TMKTK) 97. Fasıl Çalışmaları

4-ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER:
I- La Haye Sözleşmesi,Tüzük ve Protokolü ile Ek 2 No.lu Protokol
II- AK-Kültürel Miras Sözleşmesi
III- Floransa ve Nairobi Sözleşmeleri

5-MEVZUAT UYUM ÇALIŞMALARI:
Avrupa Topluluğu, 1.1.1993’de yürürlüğe giren "TEK PAZAR" da fiziki sınırların ortadan kalkmasıyla "Malların Serbest Dolaşımı" ilkesinden "Kültürel Malların" korunması amacıyla, ulusal kurallar yanısıra uluslar arası sözleşmelerle birlikte "ortak bir koruma sistemi" oluşturmuştur.

Bu sistem, 1992 yılı itibariyle Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren 9 yasal düzenlemeden oluşmaktadır. Söz konusu yasal düzenlemelerin iç hukukumuza uyum çalışmaları, Genel Müdürlüğümüz başkanlığında sürdürülmektedir.

Mevzuat uyum çalışmalarımız; Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki “Ortaklık Anlaşması”nın 29.madde hükmü ve Türkiye ile Topluluk arasındaki 1/95 ve 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları çerçevesinde;

*Gümrük Birliği (GB) ve
*Malların Serbest Dolaşımı (MSD) alanlarında yürütülmektedir.

3 Ekim 2005 tarihinde AB ile "Katılım Müzakereleri" resmen başlamış, Eğitim,Kültür ve Bilim alanlarına öncelik verilmiştir.

Müzakere sürecinin "Tanıtıcı Tarama" süreci sona ermiş, Ayrıntılı Tarama'nın MSD alanı da 20-24 Şubat 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılı Tarama'nın başarılı sonuçlanması halinde "fiili müzakerelere" geçilecektir.

Fiili müzakereler için; "Mevzuat farklılıkları" ve "Mevzuatlardaki paralel hükümler" tespit edilmiş olup, uyum çalışmalarına devam edilmektedir.