KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığından Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Duyurusu (TK-42)

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN
TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ KULLANDIRILMASI DUYURUSU
TK-42

1- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sofular Mahallesi, 676 ada, 51 parselde kayıtlı bulunan 431 m2 yüzölçümlü, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmaz, 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 5’inci maddesi uyarınca çıkarılan “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesisi yoluyla kültürel amaçlı hizmetlerde kullandırılmak üzere özel tesis olarak (Kütüphane, arşiv, müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, film platosu, sanatsal tasarım ünitesi, sanat stüdyosu ile sinema, tiyatro, opera, bale, konser ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı, üretildiği veya sergilendiği mekânlar ile yeme-içme üniteleri, kafeterya, satış birimleri vb. gibi işlevler verilerek) olarak yerli tüzel kişilere kullandırılacaktır.

2- Yatırımcıların 30/10/2023 günü saat 16.30'a kadar “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik” in 7 nci maddesi ile Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Şartnamesi (TK-41) gereğince istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrak’ına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3- Söz konusu taşınmaz için tüzel kişilik olarak başvurulmalıdır.

4- Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmeliğin 10 uncumaddesinde ve Kullandırma Şartnamesinde belirlenecek hususlar kapsamında İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

5- Bakanlıkça istenilen teminat; kesin ve süresiz teminat mektubu veya Türk Lirası cinsinden nakit olarak verilir. Nakit T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR890000100100000350154021 IBAN nolu hesaba yatırılacaktır.

6- Başvuruya esas ayrıntılı bilgi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Emlak Dairesi Başkanlığı, Hacı Bayram Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:4 A Blok 06050 Ulus/Altındağ/ANKARA adresinden alınabilecektir. (Tel: 0 312 470 63 71 – 0312 470 63 72)

7- Bakanlık, ön izin verilmeyen yatırımcıların teminatını iade eder.

8- Bu duyuru kapsamında yapılacak kullandırmalarda 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik, Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Şartnamesi hükümleri ve ilanda belirtilen diğer hususlar uygulanır.

9- İnceleme Komisyonu; yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Şartnamede yer alan taşınmazın başvuru sahiplerine irtifak hakkı tesis edilip edilmeyeceği hususunda serbesttir.

10- Bu duyuruda istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.