KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Müzelerinden Eserler Nasıl Ödünç Alınır?

Türkiye’de her kimin uhdesinde/mülkiyetinde bulunursa bulunsun devlet tarafından kayıt altına alınan taşınır kültür ve tabiat varlıkları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni olmadan başka bir yere nakledilemez, başka bir yerde sergilenemez. (Yurt içinde olmak koşuluyla Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı hariç) 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bağlı müzelerinin zengin koleksiyonlarını daha fazla ziyaretçiyle buluşturmak, müze depolarında bulunan binlerce eseri daha erişilebilir kılmak adına her yıl yüzlerce eseri, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki müzelerde sergilenmek üzere ödünç vermektedir. Böylelikle halka açık farklı müzelerin teşhirine ve geçici sergilere katkıda bulunmaktadır.  

BAŞVURUYU YAPMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER

Taleplerin uygun bir şekilde incelenmesi, bilim kurulu toplantısının programlanması ve gerekli iç prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla sergi açılışından en az 10 ay önce dış temsilcilikler aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına başvurulması gerekmektedir. Eser listesinin hazır olmaması durumunda listenin hazırlanması amacıyla müzelerde ön araştırma yapılabilir. Araştırma izni için yine dış temsilcilikler aracılığıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. Araştırma izni başvuru formu için tıklayınız.
Eserler en fazla bir yıl süre ile ödünç verilebilir.

Yazılı talepler, Ödünç Eser Talep Formu doldurularak yapılır. 

Ödünç verme talebi uygun görülenlerden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce hazırlanan protokolde yer alan aşağıdaki hususların yerine getirilmesi beklenmektedir.

- Eserlerin ambalajlanması, nakli ve teşhirinin güvenli bir şekilde yapılması için her türlü önlemin alınması ve bu kapsamda çıkacak her türlü masrafın karşılanması. 
- Eserlerin, ait oldukları müzelerden ayrılmalarından geri dönmelerine kadar geçen süreyi kapsayacak şekilde duvardan duvara/çividen çiviye, tüm risklere karşı sanat eseri olarak sigortalanması. 
- Her türlü el koyma ve hacze karşı Devlet Garanti Belgesi’nin sağlanması.
- Eserlerin Türkiye’den ayrılışından Türkiye’ye geri dönüşüne kadar olan süre boyunca ortalama 30’ar gün görevlendirilecek Türk görevlilerin harcırahları, iaşe ve ibateleri ve gidiş-dönüş yol masrafları ile bulundukları süre içinde geçerli sağlık sigortalarının karşılanması. 
- Sergi mekanının/alanının yerinde incelenmesi için görevlendirilen komisyonun (en az 3 kişi) harcırahları, iaşe ve ibateleri ve gidiş-dönüş yol masraflarının karşılanması.

TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Taleplerle ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlarla birlikte eserlerin ait oldukları kurumların/kişilerin görüşleri de alınarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce bir ön değerlendirmede bulunulur ve en kısa sürede başvuru sahibine yanıt verilir. 

- Talep edilen eserlerin nadirliği. 
- Taşımaya ve başka bir yerde sergilenmeye elverişliliği. 
- Başka bir kullanımda olup olmadığı.
- Sergilenecek alanın uygunluğu ve halka açık bir yer olup olmadığı. 
- Talepte bulunan kurumun/kuruluşun yasadışı yollarla eski eser edinip edinmediği. 
- Sergide yer alacak diğer eserlerin yasadışı yollarla edinilip edinilmediği.

Ödünç olarak talep edilen eserler, konuyla ilgili akademisyenlerden oluşan bir bilim kurulunca da değerlendirilir. Bilim kurulunun uygun görmediği eserler ödünç verilmez.   

Eserler ait oldukları müzelerden ayrılmadan önce ödünç eser talebinde bulunanlarla bir protokol imzalanır. 

Ödünç Eser Talep Formu için tıklayınız.