KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıkça Sorulan Sorular


? 5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanununun amacı nedir?

14.07.2004 Tarihinde kabul edilen Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun amacı;
•    Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanması;
•    Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korumasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesi;
•    Kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesi;
•    Sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi;
•    Toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesi;
•    Ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması;
•    Kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesidir.? Teşvik Kanunundan kimler yararlanabilir?

Bu Kanundan; özellikle bu Kanunun amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan yerli veya yabancı tüzel kişiler (şirket, vakıf, kooperatif) yararlanabilirler.? Kanunda belirtilen kültür yatırımı veya girişimi kapsamındaki teşvik veya indirime konu olacak faaliyetler nelerdir?

•    Kültür merkezlerinin yapımı, onarımı ve işletilmesi.
•    Kütüphane, arşiv, müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, film platosu, sanatsal tasarım ünitesi, sanat stüdyosu ile sinema, tiyatro, opera, bale, konser ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı, üretildiği veya sergilendiği mekânlar ile kültürel ve sanatsal alanlara yönelik özel araştırma, eğitim veya uygulama merkezlerinin yapımı, onarımı veya işletilmesi.
•    2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının, bu Kanunun amacı doğrultusunda kullanılması.
•    Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın araştırılması, derlenmesi, belgelendirilmesi, arşivlenmesi, yayınlanması, eğitimi, öğretimi ve tanıtılması faaliyetleri.


 
? 5225 Sayılı Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlığın ilgili birimleri hangileridir?

Kültür merkezleri ile ilgili sekretarya hizmetlerini Bakanlık Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü, diğer tesis ve projelerle ilgili sekretarya hizmetlerini Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yürütür.? Bu Kanun kapsamında kültür yatırımı ve girişimlerini teşvik için uygulanacak teşvik unsurları nelerdir?

•    Taşınmaz mal tahsisi
•    Gelir vergisi stopajı indirimi
•    Sigorta primi işveren paylarında indirim
•    Su bedeli indirimi ve enerji desteği
•    Yabancı uzman personel çalıştırabilme ve sanatçı çalıştırabilme
•    Hafta sonu ve resmi tatillerde faaliyette bulunabilme? Kültür Yatırımı veya Kültür Girişimi belgesi almak için ne yapılmalıdır?

Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda başvurular değerlendirilir ve karar verilir.
Belge başvurusu için yerli ve yabancı tüzel kişilik olma şartı getirilmiştir. Yerli ve yabancı tüzel kişilerin kanunun amacı doğrultusunda başvurmaları gerekmektedir. Gerçek kişiler de ön izin süresi içerisinde tüzel kişilik kurmak kaydıyla başvuruda bulunabilirler.? Kültür Yatırımı ile Kültür Girişimi arasındaki fark nedir?

Kültür yatırımı, kültür merkezleri ile her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretildiği, sergilendiği, eğitim ve öğretimi ile bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığı alan, yapı ve mekanların yapımına ve teknolojik altyapının kurulmasına yönelik yatırım faaliyetlerini ifade ederken; Kültür girişimi söz konusu yapı ve mekanların işletilmesini ifade eder.? Somut olmayan kültürel miras ne demektir?

Sözlü anlatımlar, sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüel ve festivaller, halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar, el sanatları geleneği gibi kültürel ürünleri ve üretim süreçlerini ifade eden kavramdır.? Sigorta primi işveren paylarında indirim oranı nedir?

Sigorta primi işveren paylarında indirim; bu Kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla % 50'si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla % 25'i, Hazinece karşılanır.? Yatırımcı ve Girişimcilerin sorumlulukları nelerdir?

Web sitesinde ilan edilen belgelerle birlikte, süresi içinde Bakanlığa başvuruda bulunmak.
Ön izin kararının tebliğinden itibaren 1 ay içinde;
•    Kesin ve süresiz teminat mektubunu ilgili saymanlığa teslim belgesini,
•    Noter onaylı ön izin taahhütnamesini ve
•    Şartnamede belirtilen bilgi ve belgeleri vermek.
Ön izin süresi içerisinde kullandırmaya ait taşınmazla ilgili;
•    Harita, plan vb. işlemleri yaptırmak,
•    Proje hazırlatmak, bunları tasdik ettirmek,
•    Kanunun amacına uygun tüzel kişilik oluşturmak.
Kullandırma kararını tebliğden itibaren bir ay içinde;
•    Kiralama - İrtifak Hakkı Tesisi - Kullanma İzni Sözleşmesinin noter onaylı bir örneğini teslim etmek? Tahsise konu taşınmazlar nedir?

Mülkiyeti Hazine’ye ait olan veya tapuda Hazine adına kayıtlı olmamakla birlikte üzerinde 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hükümlerine göre tescilli kültür varlıklarının bulunduğu taşınmazlar
Mülkiyeti 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelere ait olanlar
Hazineye ait olup halen Bakanlığa tahsisli taşınmaz mallar