KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Belgesi ve Belgelendirme

5225 sayılı Kanun kapsamına uygun teşvik konularında faaliyet gösteren yatırım ve girişimler kültür belgesi ile belgelendirilir.


Kültür Belgesi Türleri:

Kültür yatırımı belgesi:
5225 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, kültür merkezleri ile her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretildiği, sergilendiği, eğitim ve öğretimi ile bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığı alan, yapı ve mekânların yapımına, teknolojik alt yapıların kurulmasına veya donatılmasına yönelik yatırım faaliyetlerine Bakanlıkça verilen belgedir.


Kültür girişimi belgesi:
5225 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, kültür merkezlerinin işletilmesi veya her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretilmesi, sergilenmesi, eğitim ve öğretimi ile bunlara ilişkin bilimsel çalışmaların yapılması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin yapıldığı alan, yapı veya mekânların işletilmesi aşamasında Bakanlıkça verilen belgedir.


Kısmi kültür girişimi belgesi:
5225 sayılı Kanunda tanımlanan ve nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen faaliyeti gösteren, türünün gerektirdiği zorunlu üniteleri yapılmış tesis için, yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında tutularak Bakanlıkça verilen belgedir.
“Kültür Yatırımlarının ve  Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”te belirtilen tesis türlerden "Kültür Merkezleri" dışındaki tesis türleri Genel Müdürlüğümüzce belgelendirilmektedir. Belge, yatırım veya girişimin nitelik ve nicelikleri esas alınarak düzenlenir. Belge alan yatırım ve girişimler, 5225 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan diğer teşvik ve indirim unsurlarından yararlanırlar.