KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olan taşınmazın onarımı için Bakanlıkça sağlanan destekler nelerdir?

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince hazırlanan ve 27/05/2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmazların projelerinin elde edilmesi ve onarımlarının yapılabilmesi amacıyla Bakanlığımızca ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır.Nakdi Yardım

Proje Yardımı:
Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu’nun uygun gördüğü oranlarda, 610.875,00.- TL’ye kadar.*

Uygulama Yardımı:
Toplu başvurularda yaklaşık maliyetin %80’ine, münferit başvurularda ise yaklaşık maliyetin %70’ine kadar ve her halükârda 2.443.507.- TL’yi geçmemek üzere.*

Teknik Yardım:
Bakanlık proje hazırlanması veya hazırlatılması ile proje ve uygulama aşamalarında ihtiyaç duyulan teknik yardımı verebilir.

Ayni Yardım:
Komisyonca gerek görülmesi durumunda Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ve onarımı için uygulama yardımının bir kısmına ya da tamamına ait inşaat malzemeleri Bakanlık tarafından temin edilebilir.

*01/02/2023 tarihinden itibaren uygulanacak tutarlardır.