KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12.08.2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Düzeltme ilanı ile Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar'da düzenleme yapılmıştır.

"16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 15.06.2022 tarihli ve 5738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında sehven yer alan "41 inci" ibaresi "44 üncü" şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir." şeklinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220812-8.htm adresinde yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.