KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırma İşlemleri

Kamulaştırma Faaliyetleri

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun “Kamulaştırma” başlıklı 15. maddesinde;

Taşınmaz kültür varlıkları ve bunların korunma alanları, aşağıda belirlenen esaslara göre kamulaştırılır:

          a) Kısmen veya tamamen gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetine geçmiş olan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanları Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak proğramlara uygun olarak kamulaştırılır. Bu maksat için, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konur.

          (Ek: 17/6/1987 - 3386/5 md.; Değişik:14/7/2004 – 5226/7 md.) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve mahallî idare birlikleri tescilli taşınmaz kültür varlıklarını, koruma bölge kurullarının belirlediği fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaştırabilirler.

          b) Menşei vakıf olup da çeşitli sebeplerle kısmen veya tamamen gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetine geçen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bunların korunma alanlarının kamulaştırılmaları, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır. Bu maksat için Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine yeteri kadar ödenek konur.

          c) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanları, imar planında yola, otoparka, yeşil sahaya rastlıyorsa bunların belediyelerce; sair kamu kurum ve kuruluşlarının bakım ve onarım ile görevli oldukları veya kullandıkları bu gibi kültür varlıklarının korunma olanlarının ise, bu kurum ve kuruluşlarca, kamulaştırılması esastır.” hükümleri yer almaktadır.

4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3. maddesinde “idarelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılamaz”hükmü bulunmaktadır.

Bahsi geçen koruma mevzuatına göre sit alanlarında kalan (17 Ağustos 2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile doğal sit alanları hakkındaki hüküm ve tasarruf yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredilmiştir) taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin başvuru Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Başvuruya konu taşınmazın incelenmesinin ardından Bakanlığımızca hazırlanacak programa ve yıllara bağlı ödenek çerçevesinde kamulaştırma talebi değerlendirilir. Yapılan işlemlerin her aşamasından başvuru sahibine bilgi verilir.