KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Duyurusu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN
TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ KULLANDIRILMASI DUYURUSU
TK-29

1- Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 956 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı bulunan, 721,11 m² yüzölçümlü, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmaz, 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca çıkarılan “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesisi yoluyla özel tesis (Kütüphane, Müze, Arşiv, Sanat Galerisi, Sanat Atölyesi, Sanatsal Tasarım Ünitesi, Sanat Stüdyosu ile benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı üretildiği mekanlar ile yeme içme üniteleri, satış birimleri vb. gibi işlevler verilerek) olarak yerli tüzel kişilere kullandırılacaktır.

2- Yatırımcıların 24/02/2021 günü saat 15.30'a kadar “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik” in 7 nci maddesi ile Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Şartnamesi (TK-29) gereğince istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrak’ına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3- Söz konusu taşınmaz için tüzel kişilik olarak başvurulmalıdır.

4- Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde ve Kullandırma Şartnamesinde belirlenecek hususlar kapsamında İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

5- Bakanlıkça istenilen teminat; kesin ve süresiz teminat mektubu veya Türk Lirası cinsinden nakit olarak verilir. Nakit T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR890000100100000350154021IBAN nolu hesaba yatırılacaktır.

6- Başvuruya esas ayrıntılı bilgi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Emlak Dairesi Başkanlığı, Anafartalar Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:4 A Blok 06050 Ulus/Altındağ/ANKARA adresinden alınabilecektir.   (Tel: 0 312 470 63 30 – 0312 470 63 31)
 
7- Bakanlık, ön izin verilmeyen yatırımcıların teminatını iade eder.

8- Bu duyuru kapsamında yapılacak kullandırmalarda 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik, Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Şartnamesi hükümleri ve ilanda belirtilen diğer hususlar uygulanır.

9- İnceleme Komisyonu; yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Şartnamede yer alan taşınmazın başvuru sahiplerine tahsis edilip edilmeyeceği hususunda serbesttir.

10- Bu duyuruda istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Bilgi föyüne (PDF) ulaşmak için lütfen tıklayınız..

Şartnameye (WORD) ulaşmak için lütfen tıklayınız..
Şartnameye (PDF) ulaşmak için lütfen tıklayınız..