KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj Ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge’de Değişiklik Duyurusu

Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge’nin 9-bb Maddesi’nde  14.08.2018 tarihli ve 94949537-010.04-E.662192 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile değişiklik yapılmıştır.
Konuya ilişkin işlemlerin bundan böyle, Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı web sayfasında (http://teftis.kulturturizm.gov.tr)  yayımlanan güncellenmiş madde kapsamında yürütülmesi gerekmektedir.

Müze Müdürlükleri, kazı ve araştırma başkanları ile ilgililere duyurulur.

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARIYLA İLGİLİ YAPILACAK YÜZEY ARAŞTIRMASI, SONDAJ VE KAZI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE
9. MADDE / (bb) BENDİ
(ESKİ HALİ)

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARIYLA İLGİLİ YAPILACAK YÜZEY ARAŞTIRMASI, SONDAJ VE KAZI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE
9. MADDE / (bb) BENDİ
(YENİ HALİ)

 

KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI
ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GENEL KURALLAR:

MADDE 9-

bb) Arkeolojik kazı çalışmaları sırasında bulunan genetik materyaller (bitki, hayvan, böcek, mikroorganizma veya başka menşei olan her türlü canlı materyal veya ona ait parça kalıntısı) yurt dışına çıkarılamaz. Bu tür materyaller Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM), genetik materyale zarar gelmeyecek şekilde uygun koşullarda kapalı ve mühürlü olarak teslim edilir. Talep edilen analizlerin yapılıp yapılamayacağı TAGEM tarafından 7 (yedi) gün içerisinde başvuru sahibine bildirilir. Yurtiçinde analizi yapılamayacağı belgelendirilen örnekler, ilgili Müze Müdürlüğü de bilgilendirilerek analiz için yurt dışına çıkarılabilir.

KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GENEL KURALLAR:

MADDE 9-

bb) Arkeolojik kazı çalışmaları sırasında bulunan genetik materyallerin (bitki, hayvan, böcek ve mikroorganizmaya ait her türlü canlı materyal veya onlara ait parça kalıntısı) yurtiçi veya yurtdışındaki bir başka laboratuvarda incelenmesi gerekiyorsa ilgili işlemler, bu maddenin (aa) bendine uygun olarak örneklerin bulunduğu en yakın müze müdürlüğü tarafından yapılır. Bulunan genetik materyalin nitelik ve niceliğine ilişkin bilgi ve yapılacak araştırma konusu, ilgili Müze Müdürlüğü tarafından Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile paylaşılır. TAGEM gerek gördüğü takdirde bulunan genetik materyalin kendisini, eş örneğini ya da yapılan araştırma sonuçlarını, materyale ilişkin bilginin kendisine ulaşmasını takiben 1 ay içerisinde talep edebilir.