KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yatırımcı ve Girişimcilerin sorumlulukları nelerdir?

Web sitesinde ilan edilen belgelerle birlikte, süresi içinde Bakanlığa başvuru da bulunmak.

Ön izin kararının tebliğinden itibaren 1 ay içinde;

  • Kesin ve süresiz teminat mektubunu ilgili saymanlığa teslim belgesini,
  • Noter onaylı ön izin taahhütnamesini ve
  • Şartnamede belirtilen bilgi ve belgeleri vermek.

Ön izin süresi içerisinde kullandırmaya ait taşınmazla ilgili;

  • Harita, plan vb. işlemleri yaptırmak,
  • Proje hazırlatmak, bunları tasdik ettirmek,
  • Kanunun amacına uygun tüzel kişilik oluşturmak.

Kullandırma kararını tebliğden itibaren bir ay içinde;

  • Kiralama - İrtifak Hakkı Tesisi - Kullanma İzni Sözleşmesinin noter onaylı bir örneğini teslim etmek