KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılan yardım miktarları nelerdir?

Bakanlıkça yapılacak nakdi yardım miktarı, projeler için altmış dokuz bin yedi yüz yetmiş (69.770.-) TL’yi, proje uygulamaları için tahmini bedelinin yüzde yetmiş (%70) ini ve her halükarda iki yüz yetmiş dokuz bin yüz  (279.100.-) TL’yi geçmemek üzere komisyonca belirlenir.

Ancak tahmini bedeli altmış dokuz bin yedi yüz yetmiş (69.770.-) TL’yi geçmeyen proje uygulamalarının yüzde yüz (%100) üne kadar yardım yapılabilir. Yıllara sari veya kısımlara bölünen proje uygulamaları için bu fıkradan yararlanılamaz.

Bu tutarlar her yıl, Devlet İstatistik Enstitüsünce yayınlanan genel ÜFE oranında artırılarak Bakanlıkça duyurulur.(Yazılan miktarlar 2009 yılı Aralık ayı ÜFE oranları Baz Alınarak Hesaplanmıştır.)