KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik gereğince yapılacak proje uygulama yardımlarında talepte bulunan taşınmaz sahibinden herhangi bir maddi katkı beklenmekte midir?

Sözleşmenin yapılmasını müteakip yer teslim tutanağının düzenlenmesinden sonra kararlaştırılan  yardım  miktarının %20 ‘si  oranında ön ödeme (avans)  yapılıp  İl Kültür  ve Turizm  Müdürlüklerince ön ödeme  miktarı kadar taahhüt alınması proje uygulamasının fiziki olarak en az % 50 ‘si oranında gerçekleştirilmesi  halinde %30’u oranında ara, tamamının en geç sözleşmede belirtilen tarihe kadar  gerçekleşmesi halinde ise kalan %50 oranında son ödemesi yapılabilir. Komisyonca karar verilen toplam onarım bedelinin en az %30 ‘u ilgilisince karşılanacak olup ara ve nihai ödemeler uygun görülen yardım bedeli ile ilgilisinin sağlayacağı bedelin toplamı üzerinden hesaplanacaktır.

Proje uygulama yardımı yapılmasına karar verilen taşınmaz için mülkiyet sahibinin ekleyeceği miktarın hesaplanması aşağıdaki biçimde olacaktır:

 


Eklenecek miktar =

Komisyonca karar verilen yardım miktarı

x 30

                                                                                70