KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tahsise konu taşınmazlar nedir?

Mülkiyeti Hazine’ye ait olan veya tapuda Hazine adına kayıtlı olmamakla birlikte üzerinde 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hükümlerine göre tescilli kültür varlıklarının bulunduğu taşınmazlar

Mülkiyeti 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelere ait olanlar

Hazineye ait olup halen Bakanlığa tahsisli taşınmaz mallar