KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Proje ve/veya proje uygulama yardımı başvuruları nasıl yapılır?

Mülkiyetinde taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunan ve bakım ve onarımını gerçekleştirmek için ayni, nakdi veya teknik yardım isteyen gerçek veya tüzel kişiler duruma göre Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik’in 6. veya 7. maddelerinde belirtilen belgeler ile birlikte Bakanlık İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunur.


Proje yardımı başvurusu için gerekli belgeler:

a) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

b) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor,

c) 9 x 13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf  
    albümü,

d) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,

e) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,

f) Kanuni tebligat adresi, istenir.

Proje uygulama yardımı başvurusu için gerekli belgeler:

a) Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor,

b) 9 x 13 cm. boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf
   albümü,

c) Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı,

d) Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,

e) Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi,

f) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
g) Kanuni tebligat adresi, istenir.