KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu'nca yardım yapılmasına karar verilen proje ve proje uygulama yardımları ile ilgili süreç nasıl ilerlemektedir?

Bakan onayı ile kesinleşen komisyon kararları, il müdürlüklerine ve istek sahiplerine bildirilir. İller itibariyle yapılacak yardım miktarları ödeme emirleri ile illere gönderilir.


İl müdürlükleri yardım almaya hak kazanan istek sahipleriyle sözleşme imzalar.


Yapılan kontrol sonucunda, yardımın amacına uygun şekilde kullanılmaması veya yanlış bilgi, belge verilmesi veya yanıltıcı beyanda bulunulması halinde, yardımın tamamının veya amacına uygun harcanmayan kısmının, yardım miktarının ödendiği tarihten tahsil edileceği tarihe kadar geçen süre için hesaplanacak yasal faiziyle birlikte bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde ödenmesi gerektiği, bu süre içerisinde ödenmemesi halinde genel hükümlere göre tahsil edileceği hususları sözleşmede yer alır.


Sözleşmede yer alacak diğer hususlar Genel Müdürlükçe il müdürlüklerine bildirilir.


Sözleşmesi imzalanmış proje yardımlarında projeler ilgili Koruma Bölge Kurulunca onaylandıktan sonra onaylı proje üzerinden yapı alanı tespiti ve yaklaşık maliyetin ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce hazırlanarak Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir.


Proje uygulama yardımı için yapılacak imalatlar ile ilgili hak ediş düzenlemeleri yapılarak Genel Müdürlüğe iletilir.

Proje ve proje uygulama yardımları için ödemeler yardım yapılması kararlaştırılan yılın Aralık ayının 25’ine kadar (Maliye Bakanlığı’nın aynı yıl için çıkarttığı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi doğrultusunda) yapılır.