KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kars Ani Şehri Çevre Düzenlemesi

Kars İli, Merkez İlçe, Ocaklı Köyü sınırları içerisinde bulunan Kars Ani Ören yeri ve çevresi ilk olarak, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.10.1988 gün ve 115 sayılı kararıyla I. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiştir. Ayrıca 13.04.2012 tarihinde “kültürel varlık” olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine seçilmiştir.
 
Kars Ani Şehri Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projesi işi 3 aşamadan oluşmakta olup, birinci aşama olan Jeolojik/Jeoteknik Etütlerin yapılması ile plana esas teşkil edecek araştırma-veri toplama aşaması, 2. aşama 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması ve 3. aşama ise çevre düzenleme projesidir.
1.ve 2. aşamalara yönelik çalışmalar tamamlanarak teslim edilmiş, ilgili koruma bölge kurulunca da uygun görülerek, koruma amaçlı imar planı yürürlüğe girmiştir. Son aşama olan Ani Ören Yeri çevre düzenleme projesi yapımı çalışmaları ise Genel Müdürlüğümüz uzmanları kontrolünde devam etmekte olup proje yapımının 2014 yılı içerisinde tamamlanması, çevre düzenleme uygulamasının ise 2015 yılında başlanması planlanmaktadır.
 
Çevre düzenleme projesi kapsamında Ani Ören Yerinde ihtiyaç duyulan gişe, turnike, tuvalet,  DÖSİMM satış mağazası ve yöresel halk için satış üniteleri, kafeterya, sinevizyon odası, PTT-Döviz Bürosu vb. ziyaretçi donatı faaliyetlerinin yapımı yanında bilgilendirme-yönlendirme levhalarının yenilenmesi, yürüyüş yollarının iyileştirilmesi vb uygulamaların yapılması ile birlikte alanda mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan birçok sorunun çözümleneceği ve ayrıca çağdaş, teknolojik gelişmelerin gerektirdiği donatılarla alanın ihtiyaçlarının büyük ölçüde giderilmiş olacağı düşünülmektedir.