KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Değişiklik

Anayasa Mahkemesinin 13/10/2012 tarih ve 2844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11/04/2012 tarih ve E.2011/18, K.2012/53 sayılı kararıyla, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65’inci maddesinin (a) ve (b) fıkralarının iptaline hükmedilmesi nedeniyle ve Kanuna ilişkin olarak uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla, Genel Müdürlüğümüzce kanunda değişiklik çalışmaları yapılmış, yapılan yoğun çalışma ve takipler neticesinde anılan iptal kararı yürürlüğe girmeden, kararın gerekleri doğrultusunda Kanunun 7, 8, ve 65. maddelerinde yapılan değişiklikler 11.10.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 Yapılan değişiklikler neticesinde;
 
- Tescil kararlarının tescil olunan taşınmazın kadastral bilgileri ile birlikte tapu siciline şerh düşülmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne bildirilmesi,
- Tek yapı ölçeğindeki kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarına ilişkin tescil kararlarının 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca maliklere tebliğ edilmesi,
- Sit alanlarının, tabiat varlıklarının ve tek yapı ölçeğinde tescil edilen taşınmazlar da dahil olmak üzere malikleri idarece tespit edilemeyen taşınmazların tescil kararlarının Resmi Gazetede yayımlanması ve bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulması
 
Öngörülmüş, böylece Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesinde belirtilen kaygılar giderilmiştir.