KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 25.07.2013 Tarih ve 28718 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin “Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat” başlıklı 43 üncü maddesi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki "Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.
21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları ihalelerine yönelik çalışmaların 25.07.2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği ve alt mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.