KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Arkeolojik Kazı çalışmaları Devam Ediyor

Bakanlığımızca yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin olarak bazı basın yayın organlarında  kazı çalışmalarında ödeme yapılamadığı için  bütün çalışmaların durduğu veya durma noktasına geldiği  gibi hususlara yer verilmiştir.
 
21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları, 18.06.2005 tarih ve 25849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 10.08.2009 tarih ve 27315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle güncellenen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir.
 
Ancak söz konusu Yönetmelik’in Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu YD:İtiraz No 2012/284 sayılı kararında “dava konusu Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.
 
Kültür varlıklarına ilişkin yürütülen çalışmaların özel önem arz etmesi bu çalışmaların devamlılığın sağlanmasının temel bir gereklilik olması nedeniyle Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin ivedilikle yürürlüğe girmesi amaçlanmakta ve bu doğrultuda çalışmalar devam etmektedir. 19.07.2013 tarihi itibariyle yönetmelik taslağına ilişkin olarak Sayıştay Başkanlığı’nın görüşü alınmış olup işlemleri sürdürülmektedir.
 
Kazı çalışmalarına ilişkin olarak Bakanlığımıza bildirilen çalışma başlangıç tarihleri dikkate alınarak kazı ödeneklerinin ilgili kazı çalışmalarına gönderilmesi devam etmekte olup, 19.07.2013 tarihi itibariyle Bakanlığımız DÖSİMM ve Yatırım Programı’ndan olmak üzere toplam 23.000.000,00 TL ödeneğin % 95’i, ilgili kazı çalışmalarında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterliklerine gönderilmiştir. Planlaması yapılan ve henüz gönderilmeyen ödenekler ise,  Ağustos ayında başlaması planlanan çalışmalara ait olup, Temmuz ayı sonuna kadar tüm ödeneklerin ilgili kazı çalışmalarına gönderilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede, ödeneğin geç gönderilmesi veya ödeneksizlik nedeniyle başlayamayan herhangi bir kazı çalışması bulunmamaktadır.
 
2013 yılında planlanan 160’a yakın Bakanlar Kurulu Kararlı Türk ve yabancı kazı çalışmasının kazı başkanları tarafından bildirilen çalışma tarihlerine göre 19.07.2013 tarihi itibariyle yaklaşık % 98’inin izinleri düzenlenmiş olup, herhangi bir sorunu bulunmayan, dosya değerlendirmesi tamamlanan kazı çalışmalarına ilişkin ruhsatnameler, çalışma başlangıç tarihleri dikkate alınarak verilmeye devam edilmektedir.
 
Anılan Yönetmeliğin yürütmesi durdurulmuş olduğundan bu yönetmelik kapsamında yürütülmekte olan tüm çalışmalar gibi kazı çalışmalarında yürütülen işlemler de durdurulmuştur. Ancak, ilgililerden kazı çalışmalarının tamamını değil, sadece kazı çalışmaları kapsamında anılan yönetmeliğe dayalı olarak yürütülen işlemlerin durdurulması istenmiş olup, kazı çalışmalarının tamamının durdurulmasına yönelik herhangi bir karar veya talimat bulunmamaktadır.
 
Ayrıca,  kazı çalışmalarına ilişkin işlemler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde sürdürülebilmekte, kazı çalışmaları planlandığı şekilde devam etmektedir.