KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Kamulaştırma Çalışmaları

Kamulaştırmada Ek Ödenek Talebi
 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yapmış olduğu kamulaştırma işlemlerinde ödenek yetersizliğinden dolayı Kalkınma Bakanlığı’ndan ek ödenek talebinde bulundu.
 
Yapılması gereken ve yapılmış olan kamulaştırma işlemleri sonucu tahakkuk eden ödemeler, kamulaştırma ödeneğinin yetersiz kalması sonucu 2013 yılı içinde ek ödenek talebinde bulunma gereksinimini doğurmuştur.
 
İdarenin en önemli mal edinme yöntemlerinden olan kamulaştırma işlemi kamu yararının en önemli sonucudur. Bu çerçevede kısmen ya da tamamen gerçek ya da tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli tarihsel özelliğe sahip taşınmaz kültür varlıklarını bakım, onarım, restorasyon ve çevre düzenlemelerini yaparak korunmalarını sağlamak, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak yetkisi 4848 sayılı “Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un” 2.maddesine göre bakanlığımız dolayısıyla da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.
 
Genel Müdürlüğümüz bu yetkisini kullanırken kamulaştırmanın amacına ve idare hukuku hükümlerine göre yapılması için azami dikkat ve özen göstermektedir.
 
Bakanlığımız bu yetkilerini kullanırken kamu yararını ancak ödenekler doğrultusunda gözetmekte ve kamulaştırma işlemlerini bu ödeneklere göre planlamaktadır.
 
Kamulaştırma işlemlerinde I.derece arkeolojik sit ve bilimsel kazı yapılan alanlar ile bu alanlarda kalan taşınmazların kamulaştırmalarına, ören yerleri ve çevreleri ile ilgili işlemlere, ihtiyaç duyulması halinde Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri, Röleve ve Anıtlar Müdürlükleri, müze hizmet binaları olarak kullanılmaya uygun korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki yapıların kamulaştırılmalarına ödenekler ölçüsünde yer verilmektedir.
 
Kamulaştırmaya yönelik işlemlere baktığımızda, geçmiş yıllarda yapılan, yapılması gerekli ve mahkeme kararlarına göre ödenmesi gereken tutarları göz önüne aldığımızda 2013 mali yılı içinde kamulaştırma ödeneğinin yetersiz kaldığı gözlemlenmektedir.
 
Yetersiz kalan ödeneklere ilaveten ek ödenek temini zarureti doğmuştur.
 
Bu zaruret neticesinde Genel Müdürlüğümüzün sağlıklı kamulaştırma yapması, taşınmaz sahiplerinin mağdur olmaması ve kamulaştırma sonucu tahakkuk eden borçların ödenmesi için Kalkınma Bakanlığı’ndan talep edilen ek ödenek büyük önem taşımakta ve kamulaştırma işlemlerine büyük hız kazandırarak ve tarihsel zenginliğimizin artmasına dolaylı katkı koyacaktır.