KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da "Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde, tarihi ve kültürel değerler bakımından çok az ülkenin sahip olabildiği zenginlik ve çeşitliliğin korunmasına ilişkin işlemler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.
 
Yurtiçinde bulunan ve 2863 sayılı Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili konuların bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere, Bakanlığa bağlı olarak 35 adet Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kurulmuş olup faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Söz konusu Kurulların raportörlük, teknik ve idari hizmetleri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerince yürütülmektedir.
 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerince yürütülen faaliyetlerin daha verimli ve etkin hale getirilmesi, koruma bölge kurulu müdürlükleri arasındaki koordinasyonun ve Genel Müdürlük ile koruma bölge kurulu müdürlükleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, müdürlüklerde karşılaşılan sorunların tartışılarak ortak çözümlerin üretilmesinin sağlanması amacıyla 13 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürleri Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.
 
648 sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile Bakanlığımızca 2013 yılı içerisinde yürürlüğe konulan “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Çalışma Esasları İle Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Çalışmalarına İlişkin Yönerge”nin uygulanması toplantıda tartışılan başlıca konular arasında yer almaktadır.