KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Program Kapsamında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Yürütülen Faaliyetler

Kars ve çevresindeki somut kültür mirası varlıklarının haritalanması,
Bu kapsamda, Koruma Amaçlı İmar Planı, Çevre Düzenleme Projesi ve Alan Yönetimi Planı yapılmak üzere Ani Ören Yerinde tespit çalışmalarına ve alanın hâlihazır haritalarının tamamlanmasına destek verilmesi ve Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Kars'la ilgili sit alanlarına ve tek yapılara ilişkin kararlarının sayısal ortama aktarılması, sistemin işlerliğinin devam etmesi için Kurul Müdürlüğünde gerekli ekipmanın kurulması ve eğitim verilmesi sağlanacaktır. Söz konusu faaliyete yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 
Kurumsal ve yasal çerçevenin değerlendirilmesi,
Bu kapsamda, Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması, kullanımı ve yaşatılması konularında yürürlükteki mevzuatın tanıtılması, yerel halkın bilgilendirilmesi ve koruma konusunda farkındalık yaratılması amaçlarıyla broşür setleri hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 
Kars’ta sit alanı yönetiminde yer alan paydaşların kurumsal kapasitelerinin artırılması,
Bakanlığımızca süreci başlatılmış olan Ani Ören Yeri Alan Yönetimi planına altlık oluşturabilecek bir model geliştirilmesi için işbirliği yapılması çerçevesinde, UNESCO; Birleşmiş Milletler Ortak Programı ile Bakanlığımızca belirlenen uzman, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile Bakanlığımızca alan yönetimi çalışmaları yürütülen yerlerdeki alan başkanlarının katılımıyla 4-9 Aralık 2009 tarihlerinde Kars ve Ankara’da bir kapasite geliştirme çalıştayı düzenlenmiştir. Söz konusu çalıştayın ikincisinin 2010 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.