KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlke Kararı- Karar No: 731 / Karar Tarihi: 19.06.2007

T. C.

KÜLTÜR  VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU



Toplantı No. ve Tarihi              :  75    19.06.2007                                                  Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi                  : 731   19.06.2007                                                          ANKARA

 

 

İLKE KARARI

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE VE DENETİMİNDE OLAN CAMİ, MESCİT, TÜRBE VB. KÜLTÜR VARLIKLARININ MÜDAHALE BİÇİMLERİ UYGULAMA VE DENETİMİ

 

''Cami, Mescit, Türbe vb. Kültür Varlıklarının Müdahale Biçimleri Uygulama ve Denetimi''ne ilişkin Koruma Yüksek Kurulunun 20.12.2005 tarih ve 711 sayılı ilke kararının yeniden düzenlenmesi sonucunda;

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3386 ve 5226 sayılı Kanunlar ile değişik,

10 uncu maddesinde; 'Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan cami, türbe, kervansaray, medrese, han, hamam, mescit, zaviye, Mevlevihane, çeşme ve benzeri kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi koruma bölge kurulları kararı alındıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülür.''

57 nci maddesinde “Vakıflar Genel Müdürlüğü idare ve denetiminde olan mazbut vakıfların veya mülhak vakıfların mülkiyetindeki kültür varlıklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan tadilat ve tamiratları, özgün biçim ve malzemeye uygun olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırılır.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde;

1 ) Vakıf kökenli anıtsal yapıların fonksiyon değişikliklerinde varsa vakfiye veya vakfiye yerine geçen hüccet, berat, ferman gibi belgeler veya vakıf senetlerinde yazılı fonksiyonlara uyulmasına özen gösterilmesine,

2) Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve denetiminde bulunan tescilli kültür varlıkları ile gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda (köy cami ve mescitleri dahil) yapılacak uygulamaların;

· Koruma bölge kurullarınca taşınmazların, kültür varlığı olarak tescillerinin değerlendirilmesinde taşınmazın tarihi, mimari, estetik, mahalli ve sanat tarihi açısından değerinin bütün olarak göz önüne alınmasına,

a) Koruma bölge kurulunca, bu kriterler kapsamında tesciline gerek görülmeyen taşınmazların, (köy cami ve mescitleri dahil) 2863 sayılı Kanun kapsamına dahil olmadıkları için haklarında uygulamaya yönelik herhangi bir kurul kararı alınamayacağına, ancak sit alanında bulunması halinde uygulamaya yönelik projenin koruma bölge kurulunda değerlendirilmesine,

b) Tesciline gerek görülen taşınmazların (köy cami ve mescitleri dahil) yapılacak tadilat ve tamirat dışındaki müdahalelerin koruma bölge kurullarınca değerlendirilerek, koruma bölge kurulu kararı doğrultusunda uygulama yapılabileceğine,         

c) Tescili yapılan cami ve mescitlerin (köy cami ve mescitleri dahil);

· Yapıya bitişik olarak ve harimlerinde meşruta, dükkan ve kulübe gibi eklemeler yapılamayacağına,

· Son cemaat mahallerinin camekanla kapatılamayacağına,

· Abdest alma yeri vb. yerlerde yapısal ve görsel açıdan geleneksel dokuyu tahrip edecek yeni malzemelerin kullanılamayacağına,

· Minarelere ve kubbe çevrelerine özellikle yapıyı tahrip eden elektronik malzeme (hoparlör ve modern aydınlatma armatürleri gibi) elemanların konulamayacağına, ancak paratoner, kandillik ve mahya gibi özgün biçim ve malzemeye uygun tesisin yapılabileceğine,

· Minarelerde fiziksel tahribata neden olan ses düzeni yapılmamasına, eskiden var olanların yeni onarımlar sırasında kaldırılarak yapının orijinal durumuna getirilmesine,

· 2863 sayılı Kanun gereğince tescilli taşınmazlarda, ısıtma sisteminin yapılıp yapılamayacağına ilgili koruma bölge kurulunca karar verilebileceğine, bunlardan sulu veya kuru sistemli yerden ısıtmalı kalorifer tesisatının, yapının özgün döşemesi ve ısınmadan dolayı olumsuz  etkilenebilecek  iç  süsleme  elemanları  (çini, kalem işi vb.)  dikkate alınarak

koruma bölge kurulunca değerlendirilmesine, ısıtma tesisatı projesinin koruma bölge kurulunca onaylanmasından sonra uygulamaya geçilebileceğine,

· Anıtsal yapılarda gerçekleştirilen proje ve ruhsat gerektiren esaslı onarımları belirtmek amacıyla yapılara onarım kitabesi konulmasına, bu kitabelerin malzeme, şekil, yazı ölçüsü, yazı stilinin ve kitabenin kapsamındaki metni gösteren bilgilerin onarım projesi ile birlikte ilgili koruma bölge kurulunun onayına sunulmasına,

d) Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve denetiminde bulunan tescilli I. grup yapıların tadilat ve tamiratlarının Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılmasına,        

Kurulumuzun 20.12.2005 tarih ve 711 sayılı ilke kararının iptaline,

karar verildi.

 


 

BAŞKAN
Mustafa BÜYÜK
Müsteşar V.

 

Üye
ÖZBİLGİÇ (M.Ruhi)
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı

Üye
KAÇDIOĞLU (Hikmet)
Kültür ve Turizm Bak.
Müsteşar Yardımcısı V.

Üye
DÜZGÜN (Orhan)
Kültür Varlıkları ve Müz. Gn.Md.

Üye
AYDEMİR  (Şenol)
Yatırım ve İşletmeler
Gn. Md.

Üye
İYİMAYA (Osman)
Bayındırlık ve İskan Bak.
Teknik Araştırma ve Uygulama Gn.Md.Yrd.

     

Üye
KURTULMUŞLU (Mustafa)
Çevre ve Orman Bak.
Orman Gn. Md.Yrd.

Üye
TANYOLAÇ (Ahmet)
Vakıflar Gn.Md. Yrd.

Üye
KAVAKLI (Nevzat)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.
Maden İşleri Gn.Md. Yrd.

 

    

Üye
GÖK (Prof. Dr. Tamer)

Üye
TAPAN (Prof. Dr. Mete)

Üye
KAHYA (Doç. Dr. Yegan)

Üye
GÜNDOĞDU (Prof. Dr. Hamza)

    

Üye
ERİKEL (Av.Yakup)

Üye
BELLİ (Prof. Dr. Oktay)